404 Καῖσλερ, Ὁ Κομμισσάριος καὶ ὁ Γιόγκι, μτφρ. Ἀλ. Κοτζιᾶς, Ἀθήνα χ.ἔ., σελ. 112–3.

405 Δρακόπουλος, Μεσαίωνας, ὅ.π., σ. 187.

406 Α΄ Κορ. 4.19.

407 Τὴν περίφημη αὐτὴ ἐξομολόγηση τοῦ Ἀριστοτέλη παραθέτει ὁ Ὀλυμπιόδωρος, Σχόλια εἰς Γοργίαν, κεφ. 41, ἑν. 9.

408 Μ. Βασίλειος, Περὶ πίστεως, PG 31, 685· πρβλ. Μάρκ. 9.48.

409 Ὀδύσσεια ζ 207–8.

410 Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος, Ἠθικὸς 5, ΕΣΝΘ, τ. 2, σ. 212.

411 Χάιντεγγερ, Εἰσαγωγὴ στὴ Μεταφυσική, ὅ.π., σ. 46.

412 Πρβλ. τὸν Δημόκριτο (DK 183) ὑπὸ τὸ φῶς τῆς ἀκόμη πιὸ κρίσιμης εἰδοποίησης (Ματ. 18.3): ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν.