343 Ἰλιάδα Τ 379.

344 Ἀρέντ, ἀνθρώπινη κατάσταση, ὅ.π., σ. 265.

345 Ἰλιάδα Τ 21–22.

346 Πρβλ. τὴν περιγραφὴ τῆς ἀσπίδας τοῦ Ἀχιλλέα στὴν Ἰλιάδα Σ 478–608.

347 Ἰλιάδα Τ 36.

348 Ὅ.π., Τ 37.

349 Πλάτωνος Φαίδων 64a — πρβλ. 80e–81a. Καὶ ὅσοι προστατεύουν τὴν Πόλη πρέπει περισσότερο ἀπ’ ὅλους νὰ ἔχουν ψυχὴ ἅμα μὲν θυμοειδῆ, ἅμα δὲ φιλόσοφον Τίμαιος 18a.

350 Παπαρρηγόπουλος, Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, βιβλ. 16, ὅ.π., σελ. 11–12.

351 Ἰλιάδα Ω 67.

352 Ὅ.π., Ω 107–8.

353 Ὅ.π., Ω 23.

354 Ὅ.π., Ω 71–73.

355 Ὅ.π., Ω 116.

356 Ὅ.π., Ω 128–137.

357 Ὅ.π., Ω 139–40.

358 Ὅ.π., Ω 158, 187.

359 Ὅ.π., Ω 507.

360 Ὅ.π., Ω 508–12.

361 Ὅ.π., Ω 560–70.

362 Ἰωάννης τῆς Κλίμακος, Λόγος Ϛ΄, κεφ. 26.

363 Ἑν. 6, ἀπ. 6.

364 Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης, Τὸ μυστικὸ εἶναι ἡ εὐχαριστία, ἐπιμ. Γιώργος Βαλσάμης, Ἀθήνα 2014, σ. 132 (‘Ἡ Ἐκκλησία δὲν εἶναι ἀγγαρεία.’)

365 Καῖσλερ, Ὁ Λωτὸς καὶ τὸ Ρομπότ, μτφρ. Γιούρι Κοβαλένκο, Ἀθήνα 1983, σ. 116.

366 Χίλων, ἑν. 3, ἀπ. 11· πρβλ. τὸν Ὅμηρο, Ὀδύσσεια π 202–212, τὸν Ἡσίοδο, Ἔργα καὶ Ἡμέραι, στ. 5–7.