395 Φλασελιέρ, Ὁ δημόσιος καὶ ἰδιωτικὸς βίος τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων, ὅ.π., σ. 233.

396 Ὅ.π.

397 Πορφύριος, Πυθαγόρου βίος, ἑν. 33.

398 Μ. Βασίλειος, Κατὰ Εὐνομίου, PG 29, 713.

399 Χάιντεγγερ, Εἰσαγωγὴ στὴ Μεταφυσική, ὅ.π., σ. 45.

400 Ἦθος ἀνθρώπῳ δαίμων — Ἡρακλείτου DK Β 119.

401 Χάιντεγγερ, Ἐπιστολὴ γιὰ τὸν ἀνθρωπισμό, μτφρ. Γ. Ξηροπαΐδης, Ἀθήνα 1987, σ. 147.

402 Ἤδη ἡ σύζευξη, ἂν μὴ καὶ σύγχυση, φιλοσοφίας καὶ ἐπιστήμης φανερώνει ἐνεργὴ στὸν ἴδιο τὸν Καῖσλερ τὴν διαφθορὰ ποὺ θέλει νὰ ἐπισημάνει.

403 Καῖσλερ, Ἕνα Φάντασμα στὴ Μηχανή, μτφρ. Ἰωάννα Χατζηνικολῆ, Ἀθήνα 1977, σ. 184.