386 Βιλαμόβιτς, History of Classical Scholarship, ὅ.π., σ. 8.

387 Καστοριάδης, Ὁ θρυμματισμένος κόσμος, μτφρ. Ζ. Σαρίκας, Κ. Σπαντιδάκης, Ἀθήνα 1992, σ. 78.

388 Ὀδύσσεια ε 79–80.

389 Πλάτωνος Πολιτεία 484b.

390 Ὠριγένης, Εἰς Ἱερεμίαν, ὁμιλία 9, ἑν. 1.

391 Πρβλ. τὸν Χρυσόστομο, Πρὸς τοὺς πολεμοῦντας…, PG 47, 359–360, καὶ τὸν Θουκυδίδη, Ἱστορίαι, βιβλ. 3, κεφ. 82, ἑν. 4–8.

392 Πλάτωνος Φαῖδρος 275a.

393 Μερλὼ–Ποντύ, Ἡ πρόζα τοῦ κόσμου, ὅ.π., σ. 101.

394 Μάντελσταμ, “Κυλοῦσε ἀπ’ τὸ μπουκάλι”, μτφρ. Ἄ. Ἀλεξάνδρου, εἰς Λαϊνᾶ (ἐπιμ), Ξένη ποίηση τοῦ 20οῦ αἰῶνα, ὅ.π., σ. 146.