Σημειώσεις

342 Παπαδιαμάντης, Ἀλληλογραφία, ἐπιστ. 213, ἐπιμ. Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, Ἀθήνα 1992, σ. 163.

343 Ἰλιάδα Τ 379.

344 Ἀρέντ, ἀνθρώπινη κατάσταση, ὅ.π., σ. 265.

345 Ἰλιάδα Τ 21–22.

346 Πρβλ. τὴν περιγραφὴ τῆς ἀσπίδας τοῦ Ἀχιλλέα στὴν Ἰλιάδα Σ 478–608.

347 Ἰλιάδα Τ 36.

348 Ὅ.π., Τ 37.

349 Πλάτωνος Φαίδων 64a — πρβλ. 80e–81a. Καὶ ὅσοι προστατεύουν τὴν Πόλη πρέπει περισσότερο ἀπ’ ὅλους νὰ ἔχουν ψυχὴ ἅμα μὲν θυμοειδῆ, ἅμα δὲ φιλόσοφον Τίμαιος 18a.

350 Παπαρρηγόπουλος, Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, βιβλ. 16, ὅ.π., σελ. 11–12.