724 Ποιά εἶναι ἡ φύση τῶν ὄντων ὡς θείων βουλήσεων, ὁ θεῖος προορισμὸς τῆς ὕπαρξης.

725 Πῶς ἀφορᾶ στὴν ἀνθρώπινη γνώση ἡ θεία φύση καὶ ὕπαρξη, ποιός εἶναι ὁ Λόγος τῆς ἑνότητας Θεοῦ καὶ ἀνθρώπου.

726 Γρηγόριου Παλαμᾶ, Ὁμιλία ια΄, Εἰς τὸν τίμιον καὶ ζωοποιὸν Σταυρόν, PG 151, 125. Στὴν ὁμιλία αὐτὴ ὁ Παλαμᾶς ἀναφέρει διάφορες περιπτώσεις ποὺ δείχνουν μὲ ποιοὺς τρόπους διενεργήθηκε τὸ μυστήριο τοῦ Σταυροῦ στοὺς πατριάρχες τοῦ Ἰσραήλ.

727 Ὀδύσσεια ν 187–231· πρβλ. ρ 485–487.