205 Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, Εἰς τοὺς Μακκαβαίους λόγος 15, PG 35, 912· πρβλ. τὸν Ἔκκαρτ —Ὁμιλία 36a, DW II, σ. 189 — γιὰ τὸν Ἡράκλειτο, πὼς εἶναι “ἕνας ἀπὸ τοὺς πιὸ παλαιοὺς δασκάλους μας, ὁ ὁποῖος βρῆκε τὴν ἀλήθεια πολὺ πολὺ καιρὸ πρὶν ἀπὸ τὴν γέννηση τοῦ Θεοῦ, ὅταν δὲν ὑπῆρχε ἡ χριστιανικὴ πίστη.”

206 Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, Περὶ ἁγ. Πνεύματος λόγος 31, ἑν. 5· πρβλ. τὸν Ἔκκαρτ, Εἰς τὴν Γένεσιν 1,116, LW 1, σ. 273 — παραθέτει ὁ Κουΐντ, DW II, σ. 68 — “πρόσεξε αὐτὸ ποὺ ἔχει πεῖ ὁ Πλάτων παρομοίως, ὅταν λέει πὼς ὁ δημιουργὸς βλέπει στὸν νοητὸ αἰῶνα καὶ ἀπὸ τὸν ἴδιο παράγει τὰ ὄντα.”