207 Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, Ἐπιτάφιον εἰς τὸν πατέρα, PG 35, 992· πρβλ. τοῦ ἰδίου, Περὶ ἁγ. Πνεύματος λόγος 31, ἑν. 5, καὶ τὸν Ἀθανάσιο, Περὶ ἐνανθρωπήσεως, κεφ. 41, ἑν. 5· κεφ. 42, ἑν. 4· κεφ. 43, ἑν. 7.

208 Λόσκυ, Ἡ μυστικὴ θεολογία τῆς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας, μτφρ. Στέλλα Πλευράκη, Θεσ/νίκη 19915, σ. 45.

209 Πράξ. 4.12.