197 Μ. Βασίλειος, Περὶ τοῦ ἁγ. Πνεύματος, κεφ. 12, ἑν. 28.

198 Ἰωάννης Δαμασκηνός, Διαλεκτική, προοίμιον.

199 Μεταλληνός, “Ἡ συνέχεια τοῦ Γένους μετὰ τὴν Ἅλωση”: Εὐ. Χρυσός (ἐπιμ.), Ἡ Ἅλωση τῆς Πόλης, Ἀθήνα 1994, σ. 310.

200 Σωκράτους, Ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία, ὅ.π.

201 Α΄ Κορ. 2.15· πρβλ. Πλάτωνος, Ἀπολογία Σωκράτους 38a.

202 Σωκράτης, Ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία, βιβλ. 3, ἑν. 16· πρβλ. Ἰωάννη Δαμασκηνοῦ Διαλεκτική, προοίμιον.

203 Γρηγόριος Νύσσης, Εἰς τὸν βίον Μωϋσέως, κεφ. 2, ἑν. 116.

204 Γρηγόριος Νύσσης, Περὶ ψυχῆς καὶ ἀναστάσεως, PG 46, 108.