184 Ταρκόφσκυ, Μαρτυρολόγιο (Ἡμερολόγια 1970–1986), μτφρ. Ἀλ. Ἴσαρης, Ἀθήνα 1990, σ. 56.

185 Παραθέτει ὁ Γιανναρᾶς, Παιδεία καὶ γλῶσσα, Ἀθήνα 20013, σ. 121.

186 Φλωμπέρ, Ἀλληλογραφία, μτφρ. Κ. Παππᾶς, Ἀθήνα 1983, σ. 98.

187 Μακάριος, Λόγος λθ΄.

188 Λεφέβρ, Ἡ Λευκὴ Σκέψη, μτφρ. Χ. Ἀνδρέου, Ἀθήνα 2000, σ. 142.

189 Μανουὴλ Β΄ Παλαιολόγος, Ὑποθῆκαι βασιλικῆς ἀγωγῆς…, PG 156, 353–6.

190 Βλ. Αὐγουστίνου Πολιτεία τοῦ Θεοῦ, βιβλ. 8, κεφ. 11, PL 41, 235 κ.ἑ.

191 Γρηγόριος Νύσσης, Εἰς τὸν Ἐκκλησιαστήν, τ. 5, σ. 375.