552 Ἰλιάδα Α 544, Δ 68, Ε 426 κ.ἀ., Ἡσιόδου Θεογονία 542 κ.ἀ.

553 Πλάτων, Τίμαιος 28c.

554 Κασίρερ, Δοκίμιο γιὰ τὸν ἄνθρωπο, μτφρ. Τάκης Κονδύλης, Ἀθήνα 1985, σελ. 148–9 (πέρα ἀπὸ τὶς προσθῆκες, ποὺ βρίσκονται σὲ ἀγγύλες, τροποποιῶ τὴν μετάφραση ἐλάχιστα). Πρβλ. τὴν Ἀρέντ, ἀνθρώπινη κατάσταση, ὅ.π., σελ. 33–34.

555 Κεφ. ΙΙ.6, IV.3.

556 Αὐγουστῖνος, πολιτεία τοῦ Θεοῦ, βιβλ. 7, κεφ. 28, PL 41, 218.

557 Πλάτωνος Φαίδων 79c κ.ἑ.

558 Ὅ.π., 78d.

559 Πρβλ. Ἰω. 14.6.

560 Ἀριστοτέλης, Πολιτικά, 1259b10–17.

561 Χαίλντερλιν, Ἄρτος καὶ Οἶνος, εἰς Τ. Παπατσώνη, Friedrich Hölderlin, ὅ.π., σ. 69.