552 Ἰλιάδα Α 544, Δ 68, Ε 426 κ.ἀ., Ἡσιόδου Θεογονία 542 κ.ἀ.

553 Πλάτων, Τίμαιος 28c.

554 Κασίρερ, Δοκίμιο γιὰ τὸν ἄνθρωπο, μτφρ. Τάκης Κονδύλης, Ἀθήνα 1985, σελ. 148–9 (πέρα ἀπὸ τὶς προσθῆκες, ποὺ βρίσκονται σὲ ἀγγύλες, τροποποιῶ τὴν μετάφραση ἐλάχιστα). Πρβλ. τὴν Ἀρέντ, ἀνθρώπινη κατάσταση, ὅ.π., σελ. 33–34.

555 Κεφ. ΙΙ.6, IV.3.

556 Αὐγουστῖνος, πολιτεία τοῦ Θεοῦ, βιβλ. 7, κεφ. 28, PL 41, 218.

557 Πλάτωνος Φαίδων 79c κ.ἑ.

558 Ὅ.π., 78d.

559 Πρβλ. Ἰω. 14.6.

560 Ἀριστοτέλης, Πολιτικά, 1259b10–17.

561 Χαίλντερλιν, Ἄρτος καὶ Οἶνος, εἰς Τ. Παπατσώνη, Friedrich Hölderlin, ὅ.π., σ. 69.

562 Μ. Βασίλειος, Εἰς τὴν ἑξαήμερον, ὁμιλία 9, ἑν. 2· πρβλ. τὸν Πλάτωνα, Τίμαιος 90a.

563 Συμπόσιον, 206b–212a· πρβλ. 210a κ.ἑ. γιὰ τὴν συγκρότηση τοῦ σώματος τῶν Ἰδεῶν.

564 Χαίλντερλιν, “Σὰν σὲ ἡμέρα ἑορτῆς” εἰς Ἐλεγεῖες, ὕμνοι καὶ ἄλλα ποιήματα, ὅ.π., σ. 93.

565 Πλάτων, Σοφιστὴς 254a· πρβλ. Ἰλιάδα Υ 131, Ὀδύσσεια π 161. Τὸ ἴδιο ὁ Μακάριος (Ὁμιλία 2, ἑν. 6): “ἡ ψυχὴ ποὺ δὲν ἔχει μυηθεῖ στὸ Πνεῦμα εἶναι ἀδύνατο νὰ πλησιάσει ἐκεῖ ἢ νὰ κοιτάξει τὴν θεία ἀστραπὴ καὶ νὰ ζήσει μέσα της.”