587 Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, Δογματικὰ ἔπη, PG 37, 507· πρβλ. Β΄ Κορ. 3.17, καὶ τὸν Συμεών, Ὕμνος ΜΕ΄, στ. 7–11.

588 Πλάτων, Νόμοι 889c.

589 Σοφοκλῆς, Ἠλέκτρα, στ. 48· τὰ χωρία Πλάτωνα καὶ Σοφοκλῆ γιὰ τὴν ἀναγκαία τύχη, ἐπισημαίνει ὁ Γκάθρυ, A History of Greek Philosophy, τ. Β΄, ὅ.π., σ. 164, ὅπου συζητάει τὸ θέμα περισσότερο, ἰδίως στὴν σ. 414 κ.ἑ.

590 Σιλουανὸς ὁ Ἀθωνίτης, Περὶ προσευχῆς (ἀπὸ Σαχάρωφ, ὅ.π., σ. 382). Πρβλ. τὸν Πορφύριο, Τὸ μυστικὸ εἶναι ἡ εὐχαριστία, ὅ.π., σ. 49: “ὅταν χάνετε τὴν θεία χάρι, νὰ μήν κάνετε τίποτα.