648 Πρβλ. Α΄ Κορ. 7.36,38: “εἰ δέ τις ἀσχημονεῖν ἐπὶ τὴν παρθένον αὐτοῦ νομίζει ἐὰν ᾖ ὑπέρακμος, καὶ οὕτως ὀφείλει γίνεσθαι, ὃ θέλει ποιείτω· οὐχ ἁμαρτάνει· γαμείτωσαν … Ὥστε καὶ ὁ γαμίζων τὴν ἑαυτοῦ παρθένον καλῶς ποιεῖ καὶ ὁ μή γαμίζων κρεῖσσον ποιήσει”, γιατὶ καλύτερο εἶναι ἡ γέννηση στὴν παρθενία: “καλὸ ἡ ἁγνεία καὶ ἡ παρθενία, κι ἂς σὲ πείθει ὁ ἴδιος ὁ Ἰησοῦς, ὅταν γεννιέται ἀπὸ Παρθένο γιὰ νὰ τιμήσει τὴν γέννηση καὶ ἀκόμη περισσότερο τὴν παρθενία” — Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου Περὶ φιλοπτωχίας λόγος 14, PG 35, 861.