644 Πρβλ. τὸν ἀββᾶ Ματόη, Ἀποφθέγματα συστηματικὴ συλλογή, κεφ. 5, ἀπ. 6. Πρβλ. χαρακτηριστικὰ τὴν νεοελληνικὴ ἔκφραση γι’ αὐτοὺς ποὺ κάνουν σέξ, ὅτι ‘βγάζουν τὰ μάτια τους’.

645 Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής, Περὶ τῆς κατὰ Θεὸν λύπης, PG 91, 417.

646 Πλάτωνος Πολιτεία 403b–c. Ἄμουσος εἶναι ὁ βίος ποὺ δὲν οἰκειοποιεῖται τὴν θεία πληρότητα, καὶ ἀπειρόκαλος ὅποιος δὲν ἔχει γευθεῖ τὴν ἱερὴ καὶ πνευματικὴ ὀμορφιά. Καὶ τὶς δύο σημασίες περιέχει ἡ ἀσχημοσύνη τοῦ Παύλου.

647 Διάβασε τὸν Φαῖδρο. Στὸ Συμπόσιον ἡ μεταμόρφωση τῆς ψυχῆς μέσα στὴν πίστη αὐτὴ εἶναι ὁ τόκος ἐν τῷ καλῷ. Πρβλ. Συμεὼν τὸν Νέο Θεολόγο (Ἠθικὸς 6, ΕΣΝΘ, τ. 2, σ. 241): “ὅταν εἶσαι μαζί τους καὶ συναναστρέφεσαι, μὲ ἄνδρες καὶ γυναῖκες, καὶ ἀγκαλιάζοντας καὶ φιλῶντας θὰ παραμείνεις ἀβλαβής, δὲν θὰ μετακινηθεῖς ἀπὸ τὴν φυσική σου κατάσταση, γιατὶ ὡς μέλη τοῦ Χριστοῦ πολύτιμα καὶ ναοὺς τοῦ Θεοῦ θὰ δεῖς τὰ πλάσματά Του καὶ θὰ τὰ προσέξεις.”