Ἦχος α΄. Πανεύφημοι μάρτυρες.

Ἀμνάς, Ἐλισάβετ, τοῦ Χριστοῦ

εὐπρεπὴς καὶ ἄμωμος

ὀφθεῖσα βίον διήνυσας

σοῦ τὸν ἐπίγειον

ἐν χρηστοηθείᾳ,

ταπεινώσει, δάκρυσιν,

ἀσκήσεσι συντόνοις, δεήσεσι

καὶ τοῦ σαρκίου σου

κατατήξει, χαριτόβρυτε

ἰαμάτων

πηγὴ ἀδαπάνητε.

Βλαστὲ Ἡρακλείας εὐθαλές,

τῆς ἐν Θράκῃ, σύλλογον

τῶν Χριστωνύμων κατηύφρανας

τῇ εὐωδίᾳ σου

τῶν κατορθωμάτων

καὶ τῶν θαυμασίων σου,

λευκάνθεμον Χριστοῦ θείας πίστεως

καὶ ἴον εὔοσμον

ἐγρηγόρσεως καὶ νήψεως,

Ἐλισάβετ,

Ὁσίων ἀγλάϊσμα.

Σεπτῆς Γλυκερίας προσευχαῖς,

τῆς Μεγαλομάρτυρος,