Χαῖρε τῆς προσευχῆς

ἀσύλητον ταμεῖον,

Ὁσία Ἐλισάβετ,

σκληραγωγίας βάθρον

καὶ ἀπαθείας κόσμημα.

Δόξα. Τριαδικόν.

Πάτερ σὺν τῷ Υἱῷ

καὶ Πνεύματι τῷ θείῳ,

Τριὰς ὑπεραγία,

λιταῖς τῆς Ἐλισάβετ

ἁγίασον τοὺς δούλους Σου.

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.

Ὄχημα εὐπρεπὲς

τοῦ νοητοῦ Ἡλίου,

Χριστοῦ τοῦ Φωτοδότου,

Πανάχραντε, σοὺς δούλους

φωτὶ ἀδύτῳ αὔγασον.

Νῦν ἀπολύεις…..τὸ Τρισάγιον, τὸ Ἀπολυτίκιον ἐκ τοῦ Μεγάλου Ἑσπερινοῦ καὶ Ἀπόλυσις.

ΕΝ Τῼ ΜΕΓΑΛῼ ΕΣΠΕΡΙΝῼ

Μετὰ τὸν Προοιμιακὸν τὸ Μακάριος ἀνήρ, εἰς δὲ τὸ Κύριε ἐκέκραξα ἱστῶμεν στίχους στ΄ καὶ ψάλλομεν τὰ ἑξῆς Προσόμοια·