Ἀξιωματικοὶ καὶ ἀντάρτες τοῦ Ε.Λ.Α.Σ.,

Ἀπὸ 20ημέρου ἐστρέψατε τὰ ὅπλα ἐναντίον τῆς πατρίδος. Τὰ ὅπλα αὐτὰ τὰ εἴχατε πάρει μὲ τὴν βοήθειαν τῆς μεγάλης μας συμμάχου Ἀγγλίας, γιὰ νὰ τὰ στρέψετε ἐναντίον τῶν Γερμανῶν. Δυστυχῶς, οἱ Γερμανοὶ ἔφυγαν ἀνενόχλητοι καὶ τὰ ὅπλα τὰ ἐστρέψατε ἐναντίον τῶν συμμάχων μας, οἱ ὁποῖοι ἐπὶ 4 χρόνια μᾶς βοήθησαν γιὰ νὰ ζήσωμε καὶ οἱ ὁποῖοι μᾶς προστατεύουν, ἀφ’ ὅτου ἐγίναμε Κράτος.

Οἱ πολιτικοί σας ἀρχηγοὶ δὲν ἐτήρησαν τὸν λόγον τους, διότι θέλουν νὰ ἐπιβάλουν τὴν Δικτατορίαν εἰς τὸν τόπον μας. Μερικοὶ ἐξ αὐτῶν, ὅπως ὁ Τζήμας, εἶνε ὄργανα τῆς Βουλγαρικῆς προπαγάνδας. Διέταξε εἰς τὴν Δυτικὴν Μακεδονίαν, στὰ Σχολεῖα, νὰ διδάσκουν τὴν Βουλγαρικὴν γλῶσσαν.