Ἀπευθύνομαι τελευταίας πρὸς τὸν λαὸν τῆς ὑπαίθρου. Γνωρίζω ὅτι σᾶς ἐπεβλήθη τυραννία, ἔχετε ὑπομονὴ. Μὲ τὴν ἀπελευθέρωσιν Ἀθηνῶν καὶ Πειραιῶς ἔχομεν ὀργανώσει ἤδη 5 Ταξιαρχίας ἀρτίως ἐξωπλισμένας καὶ ἐντὸς ὀλίγου θὰ ἐπιβληθῆ τὸ Κράτος τοῦ Νόμου. Εἰς ὁλόκληρον τὴν χώραν θὰ σᾶς ἀποδοθοῦν αἱ ἐλευθερίαι γιὰ νὰ ἐκλέξητε τὸ πολίτευμά σας καὶ τὴν Κυβέρνησίν σας. Τὸ Ἔθνος μας θὰ καταλάβη πάλιν τὴν πρέπουσαν θέσιν μεταξὺ τῶν συμμάχων Ἐθνῶν, τὴν θέσιν ποὺ δικαιοῦται τὸ τόσον αἷμα.

Τὸ Κράτος τοῦ Νόμου θὰ ἐπιβληθῆ, ἡ Ἑλλὰς θὰ γίνη μεγάλη, εἴτε τὸ θέλουν, εἴτε ὄχι, οἱ ὀλίγοι στασιασταὶ καὶ οἱ ἐχθροί της.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Γ. Παπανδρέου

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ