Εἰς τὰς τάξεις σας ὑπηρετοῦν Γερμανοὶ, Βούλγαροι, καὶ Ἰταλοὶ, ὑπὸ τὸ πρόσχημα δῆθεν, ὅτι εἶνε κομμουνισταὶ καὶ ὑπακούετε εἰς αὐτοὺς. Ἕλληνες, γιατὶ δὲν σᾶς καλοῦν οἱ Βούλγαροι κομμουνισταὶ νὰ πᾶτε στὴν Βουλγαρία νὰ ἐπιβάλετε ἐκεὶ τὸ κομμουνιστικὸ καθεστὼς πρῶτα; Νὰ ρίξετε τὴν Κυβέρνησίν των, ποὺ ἦταν σύμμαχος μὲ τοὺς Γερμανοὺς; νὰ διαλύσετε τὸν στρατόν της καὶ νὰ τὸν κάμετε μὲ καθοδηγητὰς καὶ καπεταναίους;

Ὄχι, δὲν σᾶς καλοῦν, μπήκανε μέσα εἰς τὰς τάξεις σας ἐκμεταλλευόμενοι τὴν φιλοδοξίαν, τὴν βλακείαν καὶ ἀσυνειδησίαν τῶν μωροδόξων ἀρχηγῶν σας γιὰ νὰ διαλύσουν τὴν πατρίδα μας, νὰ μᾶς πάρουν τὴν Μακεδονίαν καὶ τὴν Θράκην.

Τὸ Ὑπουργικὸν Συμβούλιον σᾶς καλεῖ διὰ τελευταίαν φορὰν νὰ στρέψετε τὰ ὅπλα ἐναντίον τῶν Γερμανῶν, τῶν Βουλγάρων καὶ τῶν Ἰταλῶν ποὺ ἔχετε στὰς τάξεις σας καὶ ὕστερα νὰ καταθέσετε τὰ ὅπλα καὶ νὰ καταταγῆτε εἰς τὸν Ἐθνικὸν Στρατὸν καὶ νὰ πᾶμε ὅλοι μαζὶ ἐναντίον τῶν Γερμανοβουλγάρων. Ὅποιος παρουσιασθῆ καὶ καταθέση τὸ ὅπλον ἐντὸς 48ώρου ἀμνηστεύεται. Θὰ δικασθοῦν μόνον οἱ ἀρχηγοὶ καὶ οἱ δολοφόνοι. Ὅσοι, συνεχίσουν τὸν ἐμφύλιον πόλεμον θὰ δικασθῶσιν ὡς στασιασταὶ ἐν ὥρᾳ πολέμου καὶ προδόται τῆς πατρίδος. Ἡ περιουσία των θὰ δημεύεται ὐπὲρ τοῦ Ἔθνους.