Οἱ στρατιωτικοί σας ἀρχηγοὶ εἶνε μερικοὶ φιλόδοξοι ἀποτυχόντες, οἱ ὁποῖοι θέλουν καὶ αὐτοὶ νὰ διοικήσουν τὴν δύσμοιρου Ἑλλάδα.

Ἀξιωματικοὶ καὶ ἀντάρτες τοῦ Ε.Λ.Α.Σ. Χθὲς τὸ ραδιόφωνον ἐξήγγειλεν, ὅτι οἱ Ἀλβανοὶ βαδίζουν ἐναντίον τῆς Ἠπείρου. Βούλγαροι εἰσῆλθον εἰς τὴν Ἑλληνικὴν Δυτικὴν Μακεδονίαν καὶ σφάζουν. Ὁποία προσβολὴ ! ! ! Οἱ νικηταὶ μετεβλήθησαν εἰς ἡττημένους. Γιατὶ;

Εἰς τὰς τάξεις σας ὑπηρετοῦν Γερμανοὶ, Βούλγαροι, καὶ Ἰταλοὶ, ὑπὸ τὸ πρόσχημα δῆθεν, ὅτι εἶνε κομμουνισταὶ καὶ ὑπακούετε εἰς αὐτοὺς. Ἕλληνες, γιατὶ δὲν σᾶς καλοῦν οἱ Βούλγαροι κομμουνισταὶ νὰ πᾶτε στὴν Βουλγαρία νὰ ἐπιβάλετε ἐκεὶ τὸ κομμουνιστικὸ καθεστὼς πρῶτα; Νὰ ρίξετε τὴν Κυβέρνησίν των, ποὺ ἦταν σύμμαχος μὲ τοὺς Γερμανοὺς; νὰ διαλύσετε τὸν στρατόν της καὶ νὰ τὸν κάμετε μὲ καθοδηγητὰς καὶ καπεταναίους;