Ζήτει τῷ Σαββάτῳ τῆς ΚΖ΄ Ἑβδομάδος.

Εὐαγγέλιον κατὰ Ματθαῖον. (Κεφ. κε΄ 1 – 13 ).

Εἶπεν ὁ Κύριος τὴν παραβολὴν ταύτην· Ὡμοιώθη ἡ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν δέκα παρθένοις…

Ζήτει τῷ Σαββάτῳ Δεκάτῳ ἕκτῳ τοῦ Ματθαίου.

Κοινωνικόν. Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον.

Μεγαλυνάριον.

Κάλλος ἀκηλίδωτον τῆς ψυχῆς

ἔσωσας ἀσκήσει,

κακουχίᾳ καὶ προσευχῇ,

Ἐλισάβετ θεία,

ἀσκητριῶν ἀκρότης,

τῶν ἰαμάτων ῥεῖθρα

πᾶσιν ἡ βλύζουσα.