συνέλαβέ σε ἡ μήτηρ σου

δῶρον ὡς πάντιμον,

ἡ τῆς ἀτεκνίας

φέρουσα τὸ ὄνειδος,

Ὁσία Ἐλισάβετ, πανεύφημε,

σέμνωμα πίστεως

καὶ σοφίας ἐνδιαίτημα,

ἐποφθεῖσα

ἀλάβαστρον χάριτος.

Γυμνόπους διῆλθες ἐπὶ γῆς

βίον σου τὸν πρόσκαιρον

καὶ μονοχίτων, ἀσκήσεως

ἄκρας ὑπόδειγμα,

κεχαριτωμένη

Ἐλισάβετ, πρότυπον

ἀνδρείων γυναικῶν καὶ ἀείῤῥυτον

ῥεῖθρον ἰάσεων,

ἡ θεόθεν χάριν ἄφθονον

εἰληφυῖα

θαυμάτων, ἀοίδιμε.

Λαγόνων ἐκ σοῦ τῶν μητρικῶν

τὸν Χριστὸν ἠγάπησας

καὶ ὥσπερ προῖκα παρέδωκας

Αὐτῷ καρδίαν σου,

Ἐλισάβετ θεία,

ὄντως πολυτίμητον,

ἀσκήτρια σεμνὴ καὶ φιλάρετε,