[1] Ἡ Καινὴ ∆ιαθήκη ἐγκρίσει τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, Constantinople 1904.