652 Σμέμαν, Μικρὸ ὁδοιπορικὸ τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος, μτφρ. Ἑλ. Γκανούρη, Ἀθήνα 19922, σελ. 53–4.

653 Μ. Βασίλειος, Ὅροι κατὰ πλάτος, PG 31, 929.

654 Γρηγόριος Νύσσης, Κατὰ Εὐνομίου, βιβλ. 3, κεφ. 1, ἑν. 56.

655 Ν. Καβάσιλας PG 150, 500d: παραθέτει καὶ μεταφράζει ὁ ἱερομ. Γρηγόριος, Θεία Λειτουργία, ὅ.π., σ. 221.

656 Ρίλκε, Τὸ βιβλίο τῶν ὡρῶν, βιβλίο α΄: τοῦ μοναστικοῦ βίου, μτφρ. Δημ. Οἰκονομίδης, Ἀθήνα 1978, σ. 39.