635 Γρηγόριος Νύσσης, Περὶ παρθενίας, κεφ. 3, ἑν. 2.

636 Πλάτων, Φαῖδρος, 255d.

637 Πλωτίνου Ἐννεάδες 1, κεφ. 6, ἑν. 8.

638 Μ. Βασίλειος, Ἐπιστολὴ 301.

639 Παραθέτει ὁ Μάξιμος, Ἐκ διαφόρων βιβλίων…, PG 91, 825.

640 Ὠριγένης, Εἰς Παροιμίας, PG 17, 180.

641 Πλάτωνος Ἀλκιβιάδης 133b.

642 Γρηγόριος Νεοκαισαρείας ὁ Θαυματουργός, Χαριστήριος εἰς Ὠριγένην, ἑν. 11· πρβλ. Πλωτίνου Ἐννεάδες, βιβλ. 3, κεφ. 8, ἑν. 11· κεφ. 9, ἑν. 2.

643 Ἔκκαρτ, Ὁμιλία 84, DW III, σ. 462· πρβλ. τὸν Πλάτωνα (Φαῖδρος 255b), τὸν Μ. Βασίλειο (Εἰς Ψαλμούς, PG 29, 392), καὶ Συμεὼν τὸν Νέο Θεολόγο (Ὕμνος Ζ΄, στ. 5 κ.ἑ.).