Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ κείμενο, «Ἂς σκεφτοῦμε τὴν γαμήλια Ἀκολουθία, Στοιχεῖα, σ. 103 κ.ἑ. Πρβλ. τὸ κείμενο, Ας σκεφτούμε την αξία του γάμου.