Μετὰ ταῦτα γίνεται ἀνάγνωσις εἰς τὸ κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγέλιον. τῇ ἐπαύριον, ἥτις ἐστὶ μετὰ τὴν Παρασκευήν… Εἶτα τὸν Ν’, καὶ τὸν ἑπόμενον Κανόνα, ψάλλοντες τοὺς Εἱρμοὺς ἀνὰ β’, καὶ τὰ Τροπάρια εἰς δ’, καὶ αὖθις ἔσχατον Καταβασίας τοὺς αὐτοὺς Εἱρμούς.

Ἔστι δὲ οὗτος ὁ Κανών, ἡ μὲν α’, γ’, δ’ καὶ ε’ ᾨδὴ, ποίημα Μάρκου Μοναχοῦ ἐπισκόπου Ὑδροῦντος. ἡ δὲ ς’, ζ’, ἡ καὶ θ’ ᾨδὴ, Κοσμᾶ τοῦ Ἁγιοπολίτου. οἱ δὲ Εἱρμοί εἰσι ποίημα γυναικός τινος Κασσίας. Ὅλος δὲ ὁ Κανὼν φέρει ἀκροστιχίδα, ἄνευ τῶν Εἱρμῶν.

Καὶ σήμερον δὲ Σάββατον μέλπω μέγα.