Προκείμενον Ἦχος δ’

Διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά μου ἑαυτόῖς, καὶ ἐπὶ τὸν ἱματισμόν μου ἔβαλον κλῆρον.

Στίχ. Ὁ Θεὸς ὁ Θεός μου, πρόσχες μοι, ἵνα τί ἐγκατέλιπές με.

Εὐαγγέλιον Ζ’

Κατὰ Ματθαῖον

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐλθόντες οἱ στρατιῶται…

… ἀληθῶς Θεοῦ Υἱὸς ἦν οὗτος.

Ὁ Ν’

Εὐαγγέλιον Η’

Κατὰ Λουκᾶν

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἤγοντο σὺν τῷ Ἰησοῦ…

… ὁρῶσαι ταῦτα.

Ποίημα Κοσμᾶ Μοναχοῦ

ᾨδὴ ε’ Ἦχος πλ. β’ Ὁ Εἱρμὸς

Πρὸς σὲ ὀρθρίζω, τὸν δι’ εὐσπλαγχνίαν σεαυτόν, τῷ πεσόντι κενώσαντα ἀτρέπτως, καὶ μέχρι παθῶν, ἀπαθῶς ὑποκύψαντα, Λόγε Θεοῦ. Τὴν εἰρήνην παράσχου μοι φιλάνθρωπε.