Τὸ Εὐαγγέλιον κατὰ Ματθαῖον

Τοῦ Ἰησοῦ γενομένου ἐν Βηθανίᾳ…

Τῌ ΑΓΙᾼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῌ ΤΕΤΑΡΤῌ

ΕΙΣ ΤΟ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ

Τριῴδιον, Ποίημα Ἀνδρέου Κρήτης

ᾨδὴ δ’ Ἠχος πλ. β’

Ἀκήκοεν ὁ Προφήτης

Ἀνώγεων ἐστρωμένον, ἐδέξατό σε τὸν Κτίστην καὶ τοὺς συμμύστας, καὶ αὐτοῦ τὸ Πάσχα ἐπετέλεσας, καὶ αὐτοῦ εἰργάσω τὰ μυστήρια· αὐτοῦ γὰρ τῶν δύο σταλέντων, νῦν Μαθητῶν σου, τὸ Πάσχα ἡτοιμάσθη σοι.

Ὑπάγετε πρὸς τὸν δεῖνα, ὁ πάντα εἰδὼς προλέγει, τοῖς Ἀποστόλοις, καὶ μακάριός ἐστιν ὃς δύναται, πιστῶς ὑποδέξασθαι τὸν Κύριον, ἀνώγεων μὲν τὴν καρδίαν προετοιμάσας, καὶ δεῖπνον τὴν εὐσέβειαν.