37 ἐρειπιῶνας = τόπος μὲ πολλὰ ἐρείπια

38 Ὑπερβόρειοι: μυθικὸς λαὸς ποὺ κατοικοῦσε στὴν βόρειο Ἑλλάδα. Κοντά τους διέμενε κατὰ τοὺς χειμερινοὺς μῆνες ὁ Ἀπόλλων. Ὁ Πίνδαρος τοὺς θεωρεῖ μακάριους καὶ εὐδαίμονες ἀνθρώπους ποὺ ζοῦσαν χωρὶς ἔγνοιες καὶ προβλήματα.

39 πεσσὸς = τετράγωνη κολῶνα στὴν ὁποία στηρίζεται ὁ θόλος. Ἀκόμη: ποῦλι ἀπὸ παιγνίδι

40 Πυγμαλίων: Κύπριος βασιλιάς, ὁ ὁποῖος σύμφωνα μὲ τὶςτοῦ Ὀβιδίου μὴ βρίσκοντας γυναῖκα ποὺ νὰ τοῦ ταιριάζει, ἔκανε ἕνα ἄγαλμα γυναίκας καὶ τὸ ἐρωτεύτηκε. Ἡ Ἀφροδίτη τὸν λυπήθηκε καὶ ἐμφύσησε ζωὴ στὸ ἄγαλμα (Γαλάτεια). Ὁ Πυγμαλίων ἀπέκτησε κατὰ τὴν παράδοση ἀπὸ τὴν Γαλάτεια τὴν κόρη Πάφο.

41 φυτίλι

42 ὑπερκερῶ = ὑπερφαλαγγίζω

43 Πλωτίνος: φιλόσοφος ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο (205-270 μ.Χ.), θεμελιωτὴς τῆς νεοπλατωνικῆς φιλοσοφίας

44 πλαστικὴ ὕλη, στὴν ὁποία γίνεται ἀποτύπωση μορφῆς ἢ σχήματος

45 ὑπεροψία, ἀλαζονεία

46 ὁμίχλη

47 λάμψη, φεγγοβόλημα