Ὁ πρόλογος στὴν Καινὴ Διαθήκη ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις Ἐλπήνωρ. Παραθέτω ἐδῶ, ἐπειδὴ τὸ Ἄμαζον συνήθως ἐμφανίζει μόνο ἕνα μέρος.

______________

ΑΝΟΙΓΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

 

Ἡ Χριστιανοσύνη δὲν θεωρεῖ τὴν γλῶσσα τοῦ ἱεροῦ της βιβλίου ἱερὴ καθεαυτήν, ἰσχύουν ὅμως δύο παραδοχές.

Ἐ­φό­σον πρό­κει­ται γιὰ κεί­με­να ἰ­δι­αί­τε­ρων φι­λο­σο­φι­κῶν ἀ­ξι­ώ­σε­ων, με­τα­φρά­ζον­τας δη­μι­ουρ­γοῦ­με πρω­τό­τυ­πες μορ­φές, λι­γώ­τε­ρο ἢ πε­ρισ­σό­τε­ρο νέα νο­ή­μα­τα. Ἡ δεύ­τε­ρη πα­ρα­δο­χή, ἰ­σχυ­ρὴ στὶς Ὀρ­θό­δο­ξες Ἐκ­κλη­σί­ες, ὅσο στὶς Ρω­μαι­ο­κα­θο­λι­κὲς καὶ Δι­α­μαρ­τυ­ρό­με­νες, εἶ­ναι ἡ ἀ­να­γνώ­ρι­ση τε­ρά­στι­ας ση­μα­σί­ας στὸν ὀρ­γα­νι­σμὸ τῆς ἑλ­λη­νι­κῆς σκέ­ψης, στὴν ἑλ­λη­νι­κὴ γλῶσ­σα ἀπὸ Ὁμή­ρου μέ­χρι τῶν ἡ­με­ρῶν μας.