Γιὰ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο συγκροτήθηκε τὸ κείμενο, τὰ χειρό­γραφα ποὺ ἀντιπαρεβλήθησαν, κλπ., μπορεῖ κανεὶς νὰ διαβάσει ἀμέσως πιὸ κάτω τὴν εἰσα­γωγὴ στὴν ἔκδοση τοῦ 1904.

Τὸν τόμο κοσμοῦν φωτογραφίες βυζαντινῶν χειρογράφων, φωτο­γραφίες ἀπὸ ἐκκλησίες στὸ Ἅγιο Ὄρος καὶ σὲ ἄλλες περιοχὲς τῆς Ἑλ­­λάδας, ὀρθόδοξες Εἰκόνες καὶ διάφορα σκίτσα ὀρθόδοξης τεχνο­τρο­πίας.[1] Περισσότερα γιὰ τὸ κείμενο στὸν Πρόλογο τῆς ἔκδοσης τοῦ 1904, ὁ ὁποῖος ἀναδημοσιεύεται στὸν παρόντα τόμο.  Πρβλ. στὰ Ἀγγλικά, The 1904 New Testament Edition of the Ecumenical Patriarchate and Future Perspectives, καὶ Corrections to the Antoniades Patriarchal Greek Text of the New Testament.

Γιῶργος Βαλσάμης, Πάσχα 2012

Πρόλογος στὴν Καινὴ Διαθήκη ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις Ἐλπήνωρ