154 Δευτ. 32.10.

155 Κλήμης Ἀλεξανδρεύς, Παιδαγωγός, βιβλ. 1, κεφ. 5, ὑποκεφ. 24, ἑν. 3.

156 Χαίλντερλιν, Πάτμος–ἡμιτελὲς σχεδίασμα, εἰς Τ. Παπατσώνη, Friedrich Hölderlin, Ἀθήνα 1993, σ. 123· πρβλ. τὸν Πλούταρχο, ὅπως παραθέτει ὁ Μάξιμος, Ἐκ διαφόρων βιβλίων.., PG 91, 821.