147 Πλωτίνου Ἐννεάδες 1, κεφ. 6, ἑν. 6.

148 Χαίλντερλιν, “Ὑπερίων – Thalia fragment”, μτφρ. Βασ. Λαζανᾶς, Ἐποπτεία 66, Μάρτιος 1982, σ. 252· πρβλ. Γρηγορίου Νύσσης, Περὶ ψυχῆς καὶ ἀναστάσεως, PG 46, 145.

149 Γκόγκολ, “Γράμματα γιὰ τὴν τέχνη καὶ τὴ ζωή”, χ. μτφρ., Ἐποπτεία Ἰουνίου 1992, σ. 66.

150 Βλ. Πλάτωνος Ἑβδόμη ἐπιστολή, 341b κ.ἑ.

151 Ἑβρ. 4.12· γιὰ τὴν διάκριση ἐδῶ ψυχῆς καὶ πνεύματος πρβλ. Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ Πρὸς Θαλάσσιον, ἑν. 56.

152 Ἰω. 6.45.

153 Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος, Κατήχηση 28, εἰς ΕΣΝΘ, τ. 1, σ. 358.