143 Βλ. Πλωτίνου Ἐννεάδες 1, κεφ. 2, ἑν. 3.

144 Πρβλ. τὸν Φαῖδρο τοῦ Πλάτωνα, 237c.

145 Μ. Βασίλειος, Περὶ τοῦ ἁγ. Πνεύματος, κεφ. 1, ἑν. 1.

146 Μανουὴλ Β΄ Παλαιολόγος, Ὑποθῆκαι βασιλικῆς ἀγωγῆς…, PG 156, 368. Πρβλ. τὸν Οὗγο τοῦ ἁγ. Βίκτωρος (Eruditio Didascalica, PL 176, 776): “ὁ Ὅμηρος ἀναφέρει πὼς ἡ πιὸ ὄμορφη ὁμιλία βγῆκε ἀπὸ τὸ στόμα τοῦ Νέστορα ὅταν ἦταν γέρος καὶ ἀνήμπορος. Δές λοιπὸν πόσο ἀγαποῦσαν οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖνοι τὴν σοφία, τόσο ποὺ οὔτε ἡ ἀρρώστια τῶν γηρατειῶν δὲν μποροῦσε νὰ τοὺς ἐμποδίσει νὰ τὴν ἀναζητοῦν.”