329 Βλ. Ὀδύσσεια υ 45 κ.ἑ.

330 Ὅ.π., α 32–34, γ 236–7. Πρβλ. Δημοκρίτου DK 175.

331 Ἰλιάδα Ρ 478 κ.ἀ.

332 Ὅ.π., Ρ 615.

333 Ἱστορίαι, Γ 45.3.

334 Ἰλιάδα Ρ 446–7. Πρβλ. τὴν Ὀδύσσεια, σ 130–131, καὶ τὸν Αἰσχύλο, Προμηθεὺς Δεσμώτης 547–50.

335 Πρβλ. Ἡρακλείτου, DK 80, Ἀναξιμάνδρου, DK 1.

336 Ἰλιάδα Ρ 645–7.

337 Πρβλ. Πλωτίνου Ἐννεάδες 2, κεφ. 3, ἑν. 9.

338 Ἰλιάδα Σ 15–27.

339 Καβάφης, “Τὰ ἄλογα τοῦ Ἀχιλλέως”, Ἅπαντα, τ. Α΄, ἐκδ. Ἴκαρος, Ἀθήνα 197813, σ. 113. Ἰλιάδα Ρ 426 κ.ἑ. Ὁ Καβάφης σχεδὸν μεταφράζει ἐδῶ, τόσο πιστὰ μαζὶ καὶ ποιητικά, ὥστε μπορεῖ νὰ σταθεῖ ἰσότιμα πλάι στὸ πρωτότυπο.

340 Ἰλιάδα Σ 329, Τ 319–321.

341 Πλάτωνος Φαίδων 80e–81a, 64a.