55 Πράξεις 17.21.

56 Πλάτωνος Φαῖδρος 275b–c. Δὲν νοεῖται ὡς σύμπτωση ἡ ἱστορικὴ μοναδικότητα τῆς μεταστροφῆς τοῦ ἑλληνισμοῦ, τὸ γεγονὸς ὅτι ἀπὸ ὅλες τὶς μεγάλες ἀρχαῖες παραδόσεις μόνο ἡ ἑλληνικὴ μπόρεσε νὰ ὑπερβεῖ τὰ μορφώματα τοῦ προηγούμενου πολιτισμοῦ της σὲ βαθμὸ ἱκανὸ γιὰ νὰ προσέλθει στὸν Χριστό, ὅπως μέχρι σήμερα δὲν ἔχει συμβεῖ οὔτε στὴν Κίνα, οὔτε στὴν Ἰνδία, οὔτε κἂν στὸ Ἰσραήλ, ἡ πνευματικότητα τῶν ὁποίων δὲν προϋποθέτει ἀνάκριση τῶν πεποιθήσεων ἀλλὰ διανοητικὴ ἀγκύλωση, στὴν καλύτερη περίπτωση κατάπαυση κάθε συλλογιστικῆς λειτουργίας.