Εἶναι τὸ ἔθνος μιὰ πραγματικότητα ἐπιρρεπὴς στὴν μεροληψία καὶ τὴν ἰδιοτροπία; Ἴσως. Ζητούμενο ὅμως τῆς ἕνωσης δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ἡ κατάργηση τῶν μελῶν της, ἀλλὰ ἡ ἔνταξή τους σὲ πραγματικότητα ποὺ περιέχει καὶ ἱκανοποιεῖ τὶς μύχιες ἀγωνίες καὶ πιὸ σημαντικὲς ἀποβλέψεις τους. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ εἶναι ἐξίσου ἀδύνατο νὰ ἐνταχθοῦν στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση συνολικὰ ἢ ἐν μέρει πληθυσμοὶ ποὺ συγκρούονται μὲ τὰ θεμελιώδη στοιχεῖα τοῦ πολιτισμοῦ τῶν εὐρωπαϊκῶν λαῶν, ἡ ἀρχὴ τῶν ὁποίων, ὅλων, βρίσκεται στὸν Ἑλληνισμό.