3 Βιλαμόβιτς, Kleine Schriften I, 1938, σ. 208· παραθέτει ὁ Χρήστου, Ἑλληνικὴ Πατρολογία, τ. Α΄, Θεσ/νίκη 1976, σ. 112.

4 Ἰω. 20.29.

5 DK 40. Πρβλ. Δημοκρίτου DK 64 καὶ 65. Ὅποτε δὲν ἀναφέρεται μεταφραστής, οἱ μεταφράσεις εἶναι δικές μου.

6 Κίρκεγκωρ, ἐπανάληψη, μτφρ. Σοφία Σκοπετέα, Ἀθήνα 1977, σ. 150 — ἡμερολογιακὴ σημείωση.