Ἀπὸ τὴν Κιβωτό

Χρειάζεται ὑπερβολὴ ἀπελπισίας γιὰ νὰ νομίζεις πὼς ἡ Ἕνωση τῆς Εὐρώπης ἐπιδιώκει χριστιανικὴ ταυτότητα ἐπειδὴ στὴν σημαία βρίσκονται δώδεκα ἄστρα σὲ μπλὲ φόντο! Ὅραμα χριστιανικῆς Εὐ­ρώ­πης ὑπάρχει, ὅμως ἡ Ἕνωση ἱδρύθηκε ἀπορρίπτοντας παρὰ υἱοθετῶντας το, καὶ ἡ σημαία δὲν ἐξαιρεῖται. Ἡ ἀπόπειρα νὰ συνδεθεῖ συμβολικὰ ἡ εὐρωπαϊκὴ σημαία μὲ τὴν χριστιανοσύνη στηρίζεται κυρίως σὲ ἰσχυρισμοὺς τοῦ Arsene Heitz. Πάνω ἀπὸ τριάντα χρόνια μετὰ τὴν ἐπιλογή της ἀπὸ τὸ Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης (1955) καὶ ἀφοῦ ἔγινε ἐπίσημη σημαία τῆς Εὐ­ρωπαϊκῆς Ἕνωσης (1985) ὁ ἄν­θρωπος ποὺ (πιθανότατα) τὴν εἶχε σχεδιάσει, δήλωσε ὅτι ἐμπνεύστηκε τὸν κύκλο τῶν ἄστρων σὲ μπλὲ φόντο ἀπὸ τὴν Βίβλο καὶ τὴν ρωμαιοκαθολικὴ παράδοση ποὺ σχετίζεται μὲ τὴν Παναγία.

Ἕνας μῦθος ἀναπτύσσεται γιὰ τὴν εὐσέβεια τοῦ Χάιτς καὶ γιὰ τὴν σημαία περίπου ὡς θεία ἀποκάλυψη, ποὺ ὅμως παρακάμπτει τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Χάιτς δὲν παρουσίασε ἀποκλειστικὰ τὴν συγκεκριμένη πρόταση ἀλλὰ πληθώρα ἐναλλακτικῶν ἕως ὅτου τὰ ἁρμόδια ὄργανα τῆς Ἕνωσης ἐπέλεξαν τὸ σχέδιο ποὺ ἤθελαν. Σὲ κάθε περίπτωση τὸ κύριο ζήτημα — ποιὰ εἶναι ἡ σχέση τῆς σημαίας μὲ τὴν χριστιανοσύνη ὡς πηγὴ τῆς εὐρωπαϊκῆς ταυτότητας — δὲν ἀφορᾶ ἡ διερεύνηση προθέσεων καὶ δηλώσεων ἀλλὰ τὰ κριτήρια τῆς τελικῆς ἐπιλογῆς καὶ πάνω ἀπ’ ὅλα ἡ ἴδια ἡ λειτουργία τῆς σημαίας στὴν πράξη. Ἄραγε, σὲ ὅποιον ἀγνοεῖ τὶς ἐκμυστηρεύσεις τοῦ Χάιτς καὶ ὅλη τὴ σχετικὴ μυθολογία, ὁ κύκλος τῶν ἀστεριῶν στὸ μπλὲ φόντο δημιουργεῖ ὁποιαδήποτε ἐντύπωση σχέσης μὲ τὴν χριστιανοσύνη; Ἂν ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ἤθελε πραγματικὰ νὰ παραπέμπει στὶς χριστιανικὲς καταβολές της, ἀσφαλῶς θὰ ἐπέλεγε ἕνα σαφέστερο σχέδιο. Καὶ φυσικὰ ἡ ἴδια πρόθεση θὰ εἶχε ἐκφραστεῖ καὶ μὲ ἄλλους τρόπους, στὸ σύνταγμα καὶ τοὺς νόμους.

Μιὰ χριστιανικὴ ἐπιλογὴ εἶχε ἐπιχειρηθεῖ ἀμέσως πιὸ πρίν, μὲ τὴν σημαία νὰ περιέχει — τί ἄλλο; — τὸ σύμβολο τοῦ Σταυροῦ, τὸ ὁποῖο χρησιμοποιοῦσε ἤδη ἡ Πανευρωπαϊκὴ Ἕνωση τοῦ Kalergi. Πόση βαρύτητα θὰ μποροῦσαν νὰ ἔχουν τὰ κίνητρα καὶ οἱ ἐμπνεύσεις τοῦ Χάιτς, ὅταν οἱ ἴδιοι οἱ ‘χριστιανοὶ πατέρες’ τῆς Εὐρώπης, ὅπως ὁ Καλέργκι, ἔσπευσαν νὰ ἀπορρίψουν τὸν Σταυρὸ μόλις ἔφερε ἀντίρρηση… ἡ Τουρκία! Καὶ μόνον αὐτὸ θὰ ἀρκοῦσε γιὰ νὰ βγάλει τὰ συμπεράσματά του κανείς. Καὶ δὲν εἶναι μόνον αὐτό.

Ὅταν ἡ Τουρκία διαμαρτυρήθηκε γιὰ τὴ χρήση τοῦ Σταυροῦ στὴ σημαία ὁ Καλέργκι πρότεινε νὰ συμπεριληφθεῖ μαζὶ μὲ τὸν Σταυρὸ ἡ ἡμισέληνος![1]

[1] Bλ. τὴν ἐπιστολὴ τοῦ Kalergi στὸν P. Levy, 15 Ἀπρ. 1952.

Ἂν ὁ Καλέργκι ἀδυνατοῦσε νὰ κατανοήσει τί σημαίνει ἡ εἰσαγωγὴ τῆς ἡμισελήνου στὴν σημαία, ἀνεξαρτήτως τῆς ὅποιας διάθεσης τῆς Τουρκίας νὰ ἐξευρωπαϊστεῖ, ἔχει ἤδη καταδικάσει τὸν ἑαυτό του χειρότερα ἀπ’ ὅσο θὰ μποροῦσε νὰ τὸ κάνει ὁποιοσδήποτε ἐπικριτής του. Εἶναι ἄλλο νὰ ὑποστηρίζεις τὸ λαϊκὸ κράτος καὶ τὴν ὑποβάθμιση τῆς θρησκείας, καὶ τελείως ἄλλο νὰ συσσωρεύεις τὰ πιὸ ἀντίθετα θρησκευτικὰ σύμβολα στὴ σημαία. Καμμιὰ φορὰ ‘λεπτολογοῦμε’ ἀκαδημαϊκὰ ἐνῶ ἡ λύση εἶναι ὁλοφάνερη στὴ μεγάλη εἰκόνα.

Ἡ σημαία τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης δὲν ἔχει καμμιὰ πραγματικὴ ἀναφορὰ στὴ χριστιανοσύνη, οὔτε ἡ ἐπιλογή της προέρχεται ἀπὸ διάθεση γιὰ τέτοια ἀναφορά, κι ἔτσι δὲν ἐκπλήσσεται κανεὶς ὅταν μαθαίνει, γιὰ παράδειγμα, ὅτι μετὰ τοὺς ἰσχυρισμοὺς τοῦ Χάιτς ὁ Paul Lévy, ὑπεύθυνος τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης γιὰ τὸν σχεδιασμὸ τῆς σημαίας, δήλωσε πὼς δὲν εἶχε ἰδέα περὶ θρησκευτικῶν συμβολισμῶν. Ὑπάρχουν ἢ δὲν ὑπάρχουν θρησκευτικὲς προθέσεις εἶναι πράγματι ἀόρατες. Ποιός ἦταν ὁ πραγματι­κὸς συμβολισμὸς τῆς σημαίας, γιὰ τὸν ὁποῖο ἔγινε ἀποδεκτή; Τὸν ἀναπαράγει μέχρι σήμερα στὶς ἐπίσημες σελίδες της ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση: εἶναι μιὰ εἰκόνα ἑνότητας καὶ τελειότητας! Καὶ φυσικὰ ὑπὸ τὸν ἀριθμὸ 12 βάζει κανεὶς ὅ,τι θέλει, ἀπὸ τὰ ζώδια ὣς τοὺς ἀπόστολους καὶ τοὺς μῆνες τοῦ ἔτους. Ἔτσι ἂν αὔριο ἡ Εὐ­ρώπη γίνει χριστιανική, θὰ μπορεῖ νὰ ἑρμηνεύει τὴν σημαία ὡς ἀντανάκλαση τῆς Ἀποκάλυψης, ἂν γίνει μουσουλμανική, θὰ κάνει μιὰ σύνδεση μὲ τὸ Ἰσλάμ, κ.λπ., κι ἂν δὲν γίνει ἄλλο ἀπὸ μιὰ συνύπαρξη ἀσχέτων, ὁ ἀστερισμὸς θὰ εἶναι καὶ πάλι ἱκανὸς νὰ τὴν ἐκφράζει μὲ τὴν ἁπλὴ ἀοριστία. Ἡ ἀοριστία ποὺ ὑπάρχει στὴν εὐρωπαϊκὴ σημαία πάντα θὰ προϋποτίθεται, σήμερα κυριαρχεῖ, καὶ εἶναι ὁ κατ’ ἐξοχὴν ὁρισμὸς τοῦ πολιτισμοῦ χωρὶς πολιτισμό.

Ἀπὸ τὴν Κιβωτό

Αρχική σελίδα


Σχετικές δημοσιεύσεις (αυτόματη επιλογή)