Η Πολιτεία αξιολογεί τη δραστηριότητα αυτή, μέσω του μηχανισμού των matching funds, συνεισφέροντας δηλαδή συμπληρωματικούς δημόσιους πόρους για έργα επιστημονικής αριστείας και καινοτομίας.

4. Οι Ανώνυμες Εταιρείες Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας έχουν την πλήρη ελευθερία διαχείρισης των συνεργασιών των Πανεπιστημίων με δημόσιους και ιδιωτικούς χρηματοδότες δράσεων έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας.

Μπορούν ελεύθερα να εγκαθιστούν στους χώρους τους δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας (πχ θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων) και να οργανώνουν επιχειρηματικές δραστηριότητες (spin off) για να εκμεταλλευθούν την παραγωγή γνώσης και καινοτομίας.