Η Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΔΙΠ) μπορεί να αναλάβει το έργο της κοστολόγησης της φοίτησης.

Τα δημόσια Πανεπιστήμια διαχειρίζονται με τα δικά τους κριτήρια την επιχορήγηση της Πολιτείας, στη βάση ενός ενιαίου προϋπολογισμού που περιλαμβάνει και τις αποδοχές όλου του προσωπικού που απασχολούν.

2. Τα Πανεπιστήμια αξιολογούνται ως προς τα ακαδημαϊκά ( διδακτικά και ερευνητικά ) αλλά και ως προς τα αναπτυξιακό τους αποτελέσματα από την ΑΔΙΠ. Ελέγχονται ως προς την οικονομική τους διαχείριση από διεθνώς αναγνωρισμένες εταιρείες auditing.

Το κάθε Πανεπιστήμιο επιλέγει το σχήμα διοίκησης που θεωρεί κατάλληλο στο πλαίσιο των διεθνώς δοκιμασμένων σχημάτων πανεπιστημιακής διοίκησης. Η επιλογή αυτή είναι επίσης αντικείμενο αξιολόγησης.

3. Οι ερευνητικές και αναπτυξιακές δράσεις κάθε Πανεπιστημίου ή ομάδας συνεργαζομένων Πανεπιστημίων υπάγονται στη διαχείριση Ανώνυμης Εταιρείας ειδικού σκοπού, στην οποία μπορούν να συμμετέχουν, ως ένα ποσοστό, και ιδιωτικά κεφάλαια χωρίς να αλλοιώνεται ο ακαδημαϊκός χαρακτήρας του Πανεπιστημίου.