Ὅποιος γνώρισε τὸν Κύριο μέσα στὸ Ἅγιο Πνεῦμα, αὐτὸς γίνεται ὅμοιος μὲ τὸν Κύριο, ὅπως εἶπε ὁ Ἰωάννης ὁ Θεολόγος: ‘Ὅμοιοι Αὐτῷ ἐσόμεθα, ὅτι ὀψόμεθα Αὐτὸν καθώς ἐστι’, καὶ θὰ βλέπουμε τὴν δόξα Του.

Καὶ μετὰ τὸν θάνατο, ὅταν θὰ ἔλθεις στὸν παράδεισο, θὰ ἀναγνωρίσεις καὶ ἐκεῖ τὸν Κύριο μέσα στὸ Ἅγιο Πνεῦμα, ὅπως Τὸν γνώρισες καὶ στὴν γῆ.

Ἀπὸ τὰ ἔργα τοῦ ἁγ. Σιλουανοῦ (μετάφραση: ἅγ. Σωφρόνιος Σαχάρωφ, προσαρμογὴ στὴν δημοτική: Ἔλλοπος.) Πρβλ. Ἀθ. Γιέβτιτς, Ἡ γνώση σημαίνει τὴν οἰκειότητα