Κρυφοφανερώθηκε στὸν κόσμο μ’ ἕναν τέτοιο τρόπο, ὥστε νὰ δώσει κάποια φανερὰ σημάδια ἀπ’ ὅπου νὰ Τὸν καταλάβουνε κεῖνοι ποὺ τὸν ἀποζητᾶνε, κι ἄλλα σημάδια σκοτεινὰ σὲ κείνους ποὺ δὲν Τὸν ποθοῦνε.

Τὸ κάθε τι διδάχνει τὸν ἄνθρωπο πῶς νὰ πορευτεῖ· ἀλλὰ πρέπει νὰ καταλάβουμε σωστὰ αὐτὸ τὸ πρᾶγμα. Ὅτι δηλ. δὲν εἶναι ἀλήθεια πὼς ὅλα στὸν κόσμο φανερώνουνε τὸ Θεό, καὶ πάλι ὅτι δὲν εἶναι ἀλήθεια πὼς ὅλα στὸν κόσμο τὸν κρύβουνε. Ἀλλὰ εἶναι ἀληθινὰ καὶ τὰ δυὸ μαζί, πὼς ὁ Θεὸς κρύβεται σὲ κείνους ποὺ τὸν πειράζουνε, καὶ πὼς φανερώνεται σὲ κείνους ποὺ τὸν ποθοῦνε.