Βιβλιογραφία

Σακελλαρίου, Α. Βοήθιος- Παραμυθία της φιλοσοφίας. Αθήνα, 2004.
Πλανούδης, Μ. Βοήθιος- Βίβλος περί παραμυθίας της φιλοσοφίας. Αθήνα, 1999.
Σαμοθράκη, Ν. Το ενυπόστατο του προσώπου: Λεόντιος Βυζάντιος, Λόγος κατά Νεστορίου και Ευτυχούς, Βοηθίου Βίβλος κατά Ευτυχούς και Νεστορίου. Αθήνα, 1996.
Νικήτας, Δ.Ζ. Boethius’ De topicis differentiis και οι βυζαντινές μεταφράσεις των Μανουήλ Ολοβώλου και Προχόρου Κυδώνη. Αθήνα, 1990.
Albrecht, M. Ιστορία της ρωμαϊκής λογοτεχνίας: από τον Ανδρόνικο ως τον Βοήθιο 2. Ηράκλειο, 2002.
Hoenen, M.J.F.M., Gersh, S. eds. The Platonic Tradition in the Middle Ages: A Doxographic Approach. Berlin, 2002.
Phillips, P.E, Kaylor, Ν.Η. Jr. eds. A Companion to Boethius in the Middle Ages. Leiden, 2012.
Marenbon, J. ed. The Cambridge Companion to Boethius. Cambridge, 2009.

___________

Από την Πλατωνική Εγκυκλοπαίδεια, Copyright © 2015 – 2018 Ιδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
http://n1.xtek.gr/ime/gymnasium/?p=lemma&id=238&lang=1

Σχετικές δημοσιεύσεις (αυτόματη επιλογή)

Αρχική σελίδα