[1] Προτεινόμενη βιβλιογραφία — Albrecht M., A History of Roman Literature — From Livius Andronicus to Boethius, Ἔκδοση ἀναθεωρημένη ἀπὸ τὸν G. Schmeling καὶ τὸν συγγραφέα, τ. 2, μτφρ. σὲ συνεργασία μὲ τοὺς R. Caston καὶ F. Schwartz (Brill:Leiden 1997). Gersh S. καὶ Hoenenin M. (ἐπιμ.), The Platonic Tradition in the Middle Ages (Walter de Gruyter: Berlin 2002). Marenbon J., The Cambridge Companion to Boethius (Cambridge 2009).

Ἀπὸ τὴν Κιβωτό

Πρώτη μορφή του κειμένου δημοσιεύτηκε στην Πλατωνική Εγκυκλοπαίδεια, Ιδρυμα Μείζονος Ελληνισμού: http://n1.xtek.gr/ime/gymnasium/?p=lemma&id=238&lang=1

Αρχική σελίδα


Σχετικές δημοσιεύσεις (αυτόματη επιλογή)