Βιβλιογραφία

Beierwaltes, W, Eriugena. Studien zu seinen Quellen . Heidelberg, 1980.
Carabine, D, John Scottus Eriugena. Oxfrod, 2000.
Madec, G. Iohannis Scotti de divina praedestinatione. Turnhout, 1978.
O’Meara, J, Eriugena. Oxford, 1988.
Moran, D, The Philosophy of John Scottus Eriugena: A Study of Idealism in the Middle Ages. Cambridge, 1989.
Jeauneau, E. Iohannis Scotti seu Eriugenae Periphyseon. Turnhout, 1996-2003.
Copleston, Fr, A History of Philosophy 2. New York, 1993.

_______

Από την Πλατωνική Εγκυκλοπαίδεια, Copyright © 2015 – 2018 Ιδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
http://n1.xtek.gr/ime/gymnasium/?p=lemma&id=242&lang=1