_______

Από την Πλατωνική Εγκυκλοπαίδεια, Copyright © 2015 – 2018 Ιδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
http://n1.xtek.gr/ime/gymnasium/?p=lemma&id=242&lang=1