Μὲ τὴ γνώση τοῦ χώρου καὶ τὴν πείρα τῶν μελῶν τοῦ Ἐθνικοῦ Διαλόγου ἐκτιμήθηκε ὅτι ἡ διαμόρφωση ἑνὸς νέου τύπου γενικοῦ Λυκείου καὶ ἡ ἔμφαση στὴν ἐπίδοση τῶν μαθητῶν στὸ Λύκειο θὰ ξαναφέρει τοὺς μαθητὲς πίσω στὸ Σχολεῖο τους ἀντὶ τοῦ Φροντιστηρίου, θὰ ἀναβαθμίσει τὸν ρόλο καὶ τὴ λειτουργία τοῦ Λυκείου ἐνισχύοντας τὴ βαρύτητά του καὶ κυρίως θὰ ἀναβαθμίσει τὸν ρόλο τῶν ἐκπαιδευτικῶν τοῦ Σχολείου.

Ἡ «Τράπεζα θεμάτων» θὰ ὑποχρεώσει νὰ διδαχθεῖ ἡ προβλεπόμενη ὕλη σὲ ὅλα τὰ σχολεῖα, θὰ ἀναδείξει τυχὸν ἐλλείψεις στὸ προσωπικὸ τῶν σχολείων πρᾶγμα ποὺ θὰ ὁδηγήσει σὲ κοινωνικὴ πίεση πρὸς τὴν Πολιτεία γιὰ κατάλληλη στελέχωση τῶν σχολείων (χωρὶς ἐλλείψεις καὶ κενά), ἐνῶ παράλληλα θὰ ἐξασφαλίσει ἕνα ἐλάχιστο κοινὸ ἐπίπεδο στὴν ἐξέταση καὶ μία πιὸ ἰσορροπημένη καὶ δίκαιη ἀξιολόγηση.

Οἱ φυσικοὶ ὑποστηρικτὲς ἑνὸς τέτοιου συστήματος ἀναμένεται νὰ εἶναι ἀφενὸς οἱ ἐκπαιδευτικοὶ τῶν ὁποίων ἀναβαθμίζεται ὁ ρόλος μὲ παράλληλη ἐνίσχυση τοῦ ρόλου τοῦ σχολείου καὶ ἀφετέρου οἱ γονεῖς ποὺ θὰ μποροῦν νὰ προσβλέπουν σὲ καλύτερη ποιότητα ἐκπαίδευσης καὶ λειτουργίας τοῦ σχολείου μὲ δραστικὴ μείωση ἢ καὶ ἐξάλειψη τοῦ ρόλου τοῦ φροντιστηρίου.