Μια Ένωση με έμφαση στην ελευθερία του ιδιωτικού τομέα, αλλά και με αυξημένη μέριμνα για τους Ευρωπαίους παραγωγούς και καταναλωτές – ιδιαίτερα στον τομέα της γεωργίας.

Μια Ένωση με πραγματικά εναρμονισμένη αγορά ενέργειας, που θα δίνει έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές. Με πολιτικές για μια ισχυρή και καινοτόμα βιομηχανία. Με αδιαπραγμάτευτη  – και το τονίζω αυτό – έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος και στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Με όλα τα Κράτη, τα οποία το επιθυμούν, μέλη της Ευρωζώνης. Με αυξημένο ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό υπό την πολιτική ευθύνη ενός Ευρωπαίου Υπουργού Οικονομικών.