Παρασυρόμενοι ἢ ἀπὸ δόλο καὶ πάντα μὲ ἀντιχριστιανικὴ ἐμπάθεια μιλοῦν ὁρισμένοι περὶ θανατώσεως τῆς Ὑπατίας ἀπὸ τὸν θρησκευτικὸ φανατισμὸ τῆς χριστιανικῆς κοινότητας στὴν Ἀλεξάνδρεια τῆς ἐποχῆς ἐκείνης.

Ὁ π. Γ. Μεταλληνός μελετάει τὶς πηγὲς καὶ παρουσιάζει τὴν ἱστορικὴ ἀκρίβεια. Ἡ δολοφονία τῆς Ὑπατίας εἶχε πολιτικὰ καὶ ὄχι θρησκευτικὰ αἴτια.

Δὲν τρέφω ψευδαισθήσεις, ὅτι μιὰ ὁμιλία, ὁσοδήποτε προσεκτικὴ καὶ τεκμηριωμένη, θὰ ἀνέτρεπε τὴν ἐμπάθεια τῶν ἀντίχριστων, ἀλλὰ ἀξίζει νὰ τὴν ἀκούσουν οἱ ὑπόλοιποι, ἂν τυχὸν σκανδαλίζονται μὲ ὅσα ἐπικρατοῦν στὴν κοινὴ γνώμη περὶ Ὑπατίας.